INTERN REGLEMENT

 Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd VZW COLT 45 is opgericht op 28 oktober 2014 en is gevestigd te Kapellestraat 5 bus 1 B
  9950 Waarschoot. (Parking vlakbij)
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie
 3. A. Aansluitingsnummer bij fros: C02494
  B. Erkenning nummer: 13/4/2010/0025
   C. Ondernemingsnummer: 0567509188
 4. Openingsuren:

            Maandag gesloten

            Dinsdag 19u-22u

            Woensdag gesloten

            Donderdag 19u-21u

            Vrijdag gesloten

            Zaterdag 14u-17u

            Zondag 09u-12u
Op aanvraag kan afgeweken worden van bovenstaand openingsuren (bv ontvangst van groepen).
Tijdens de openingsuren is er steeds een verantwoordelijke aanwezig.

 Artikel 2

 1. Bestuursleden

 De voorzitter Vzw Colt 45 ; Dhr. Goossens Stefaan

  Secretaris; Dhr. Coppens Jean-Paul

 Schatbewaarder; Mevr. Spilier Carine

 De coaching gebeurt door zowel de bestuursleden als de onderstaande

 1. Werkende leden

 De coachen: Dhr. Vlerick Luc ( hoofdcoach)

 Dhr. Boddaert Dirk.

 Jufr. Goossens Amilia.

 Dhr. Van Hemelryck Ronny.

 Mevr. Van Assche Nadine.

 Mevr. Merre Rita.

 Dhr. Vervaeke Bram.

 De veiligheidsverantwoordelijke (Vlarem II) : Dhr Colpaert Mario.

 De technische adviseur: Dhr Colpaert Mario.

 De technische onderhoudsbeheerder (infrastructuur): Dhr Colpaert Mario.

 De algemene onderhoudsbeheerster: Jufr Goossens Amilia.
De algemene verantwoordelijke E.H.B.O: Jufr. Goossens Amilia.

 Artikel 3 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de nodige relevante gegevens zijn in te vullen. Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan, zie afzonderlijk document ‘Lidgelden’.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. Een lidkaart/badge wordt overhandigd.

 

 Artikel 4 Een veilige sportomgeving

 Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige

     verzekeringen,

 1. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 2. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 3. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen, ontplooien.

 

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

 Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te

     bekomen.

 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders

     is bepaald.

 1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden

     deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en

     over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht

     of de wens heeft ingediend.

 1. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 2. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 3. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen

     opgesteld door de federatie.

 1. Zij hebben de plicht om de berichten uithangend in de afgesloten glazen kast op regelmatige basis na te lezen.

 Artikel 6 Sancties

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een sanctie uitgegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende sanctie vanuit de vereniging op te leggen.

 Artikel 7 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 3. De algemene leiding van zaken;
 4. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 5. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 6. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 7. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 8. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal 10 werkdagen te worden belegd.
 9. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 

 Artikel 8 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
 3. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 4. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 5. Taken van de secretaris: a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 6. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
 7. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 8. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 9. Houdt een voor bestuursleden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 10. Taken van de schatbewaarder:
 11. Beheert de gelden van de vereniging;
 12. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 13. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 14. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerdergenoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 15. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten neer met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

 Artikel 9 Bestuursverkiezing

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 Artikel 10 Kostenvergoedingen

 Het bestuur is bevoegd om aan de werkende leden- in de mate van het wettelijke toelaatbare gemaakte kosten te vergoeden, bijvoorbeeld vervoer, volgen van opleidingen, aanwezigheden, enzoverder.

 Artikel 11 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende, door het bestuur van colt45, aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk dit geld ook voor de leden van andere clubs zijnde leden van clubs die een contractuele overeenkomst hebben betreffende het afhuren van de schietruimte van colt 45 vzw.

 

 Artikel 12 Wedstrijden

 Deze worden uitzonderlijk georganiseerd door de voorzitter en zijn bestuur.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

 Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke schade dient steeds gemeld te worden, zie art 17.9

 

 Artikel 14 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van het dagelijks bestuur of op een bestuursvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een bestuursvergadering waarin tenminste 3/4 van de leden aanwezig is. Als dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 15 De schietstand

 1. Schietruimte
 2. Toegelaten kalibers en munitie In de schietruimte bevinden zich 10 schietbanen geschikt voor oefeningen met

      handvuur- en schoudervuurwapens van om het even welk merk en type op voorwaarde dat ze technisch veilig

      zijn en niet in strijd met de geldende wapenwet.

 

 A1; geweer en karabijn met munitie als normaal gebruik voor pistool en revolver.

 A2; pistool en revolver met normale revolver en pistool munitie.

 A3; .410 (brennekes patronen categorie C).

 A4; luchtdrukwapens lang en kort.

 

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels, lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is verboden. Het gebruik van voorlaadwapens is alsook verboden. Jacht- en oorlogswapens, alsook jacht- en oorlogsmunitie zijn verboden in de schietruimte. Wanneer in de schietruimte de rode lamp brandt zal er niet meer gevuurd worden. De wapens worden ontladen en ontwapend (laders en trommel leeg). Er worden ook geen schietschijven vervangen. De wapens worden niet meer aangeraakt tot de rode lamp uit is. De schutters nemen een afstand aan van 1 meter tegen over de schiettafel. De oranje lamp werkt samen met zoemer wanneer de metalen deur open gaat, om de aanwezigen te melden dat er beweging is ter hoogte van de ingang schietruimte.
De lichtgrijze schakelaar in de hoogte aan diezelfde deur is enkel en alleen maar om dat vervelend geluid uit te zetten bij bv onderhoudswerken of bij open van de deur.

 

Men gebruikt enkel en alleen doelkaarten die ter plaatse -Club Colt 45- te koop zijn, deze zijn voor eenmalig gebruik geschikt.

 1. B. De tussenruimte
  Dit is de plaats waar de wapens en toebehoren in afwachting van de schietbeurt tijdelijk gestockeerd kunnen, moeten worden.

 Ieder lid dient bij aankomst en vertrek  zich te melden aan het secretariaat. Zijn naam, soort wapen ABC of D en uur van aankomst worden dan ingevuld in het register door de aanwezige verantwoordelijken. Bij het verlaten van de club wordt het uur van verlaten ingevuld.
Ook bezoekers zijn verplicht om het aanwezigheidsregister in te vullen. Op de plaats waar men de naam invult vermeldt men ook ‘bezoeker’. Deze ontvangen een bezoekersbadge.
Wapens worden tijdelijk in de tussenruimte gestockeerd in ongeladen toestand en behoorlijk verpakt in een tas of

koffer die kan -moet- afgesloten worden. In de tussenruimte kunnen wapens aan medeschutters getoond

worden. Het is niet toegelaten wapens aan te raken of te manipuleren dat gebeurt enkel aan de vuurlijn!
Wapens zijn niet toegelaten in de kantine, ze mogen enkel door de kantine meegenomen worden om naar de
schietruimte te komen of terug naar de parking te gaan. Indien er iets wordt genuttigd in de kantine dienen de
wapens in de tussenruimte van de schietruimte te blijven.

 

 In geval van beschadigingen van voorwerpen in de tussenruimte moet het bestuur verwittigd worden, zie ook art 17 &7.8.9. Bij elke aanwezigheid in de tussenruimte dient elk lid de lidkaart (Badge) op een zichtbare plaats te dragen.

 

 1. Kantoor.

Het kantoorgedeelte is enkel toegankelijk door bestuursleden, meewerkende leden en enkel

 op aanvraag  (en toelating) aan dienstdoende -eerder vermelde- leden van Colt 45!

 

 1. Opleiding

De club beschikt over coachen die hun PERSOONLIJKE wapens ter beschikking stellen voor de leden. Deze personen zijn:

 Vlerick Luc en Carine: schoudervuurwapen .22LR + pistool .22LR + revolver .22LR

 Stefaan Goossens: revolver .22LR

 J-P Coppens : pistool .22 LR, schoudervuurwapen .22LR

Dirk Boddaert: pistool .22LR

Van Hemelryck Ronny: pistool en revolver .22LR

 *Deze wapens kunnen worden gebruikt om nieuwe leden opleiding te geven in het schijfschieten. Leden die reeds in het bezit zijn van wapens kunnen alsook daarop aanspraak maken wanneer zij bijvoorbeeld een ander type wapen wensen te bekomen of dat/die type(s) die zij reeds hebben en waarbij de wet hen een theoretisch en praktisch examen oplegt. De nadruk bij deze lessen ligt in eerste instantie op het veilig omgaan met de wapens.

*De titularissen staan in voor het wapen, de munitie en de bijhorende opleiding. Per beurt wordt een kleine vergoeding gevraagd van €5. Munitie wordt alsook verrekend in functie van verbruik

*De bovenstaande personen zijn afdoende onderlegd en beschikken over meerdere jaren ervaring –zie lidmaatschap sportverenigingen- om die functie te bekleden. Interne en externe opleidingen worden bijgewoond, gerespecteerd en georganiseerd.

*De opleiding houdt ook begeleiding in bij de praktische proef hier kan ook een vergoeding voorgesteld worden. Hier is echter een minimum van 12 schietbeurten (opgelegd door de federatie)vereist, behalve voor reeds ervaren schutters.

* Het kantoorgedeelte is enkel toegankelijk door bestuursleden, meewerkende leden en enkel

 op aanvraag  (en toelating) aan dienstdoende -eerder vermelde- leden van Colt 45!

 

 Artikel 16 De bar en uitbater

 De bar wordt uitgebaat door de huurders van het tennisterrein. Het is zeker toegelaten gesprekken te voeren in de bar over wapens. Het is echter verboden wapens te tonen in de bar. In geen enkel geval is het toelaatbaar de verpakking achter te laten en/of te openen, alsook gesprekken te voeren met schuttersmateriaal in de hand. De overbrugging parking/tussenruimte en omgekeerd dient in alle sereniteit te gebeuren. Het korts mogelijk traject en absolute minimale tijdspanne wordt aangenomen. Gedurende de openingsuren van de schietruimte is de bar eveneens geopend.

Opgelet: het is verboden alcoholische dranken te nuttigen voor het aanvangen van de schietbeurten.

Sluitingsuren:

 Dinsdag om 23u

 Donderdag om 23u

 Vrijdag om 23u

 Zaterdag om 17u30

 Zondag om 13u

 

 Artikel 17 Bijkomende reglementering; orde (VLAREN II) en een veilige sportomgeving

 1. De club heeft als één van haar doelstellingen het beoefenen van de schietsport en zij ontzegt zich dusdanig elke

     werkzaamheid of activiteit van politieke of conventionele aard.

 1. De eventuele weigering -door het bestuur- tot toetreding van een persoon blijft zonder enig verhaal. Alsook
  uitsluitsel -via de algemene vergadering bepaald- blijft eventueel zonder enig verhaal.
 2. De club (leden) is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en voor lichamelijke schade.

     Ieder lid is er wel aan gehouden in het bezit te zijn van een verzekering voor gezinsaansprakelijkheid, familiale in

     de volksmond. Een bijkomende verzekering is vrijblijvend. Alle activiteiten die plaats vinden in de clublokalen zijn

     verzekerd in clubverband.

 1. Door zijn aansluiting bij de club verklaart men zich akkoord met de voorschriften van de club -huishoudelijke

     voorschriften- alsook met de reglementering opgelegd door de ongevallenverzekering. Ook ziet men af van

     elke burgerlijke aansprakelijkheid van de vergunningshouders en de verantwoordelijken van de club.

 1. De titularissen van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor enige

     lichamelijke letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het gebruik van de schietruimte of dat

     ontstaat ten gevolge van een ongeval.

 1. De ter beschikking gesteld infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen, installaties, etc. zullen

      alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline beschikbaar gestelde schietruimte, de afstand van  

      de schietkaarten steeds op 25M afstand!

 1. Elke schutter is ertoe gehouden de verantwoordelijken in te lichten over schade die ontstaan is aan de

     infrastructuur. Zowel schade die ontstaan is door zijn eigen daden, als door de daden van andere schutters
     dienen

     te worden gemeld.

 1. De schutters zijn ertoe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door onachtzaamheid en/of door het

     niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies van de toezichter zijn aangericht.

 1. Indien geen melding wordt gedaan van de aangerichte schade, worden alle schutters wiens aanwezigheid in de

     schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van het ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en

     ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de aangerichte schade, dit wanneer geen goede overeenkomst wordt

     bekomen.

 1. Ieder lid heeft de plicht, de eer en de goede naam van de club en zijn leden hoog te houden.
 2. Elk lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de club terug te trekken vermits zijn ontslag mede te delen aan het bestuur

       via een ontslagbrief. Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen en de rechthebbenden van

       een overleden lid, zullen geen enkele aanspraak maken op enige vergoeding of bijdrage.

 1. Ieder lid dient zijn jaarlijkse bijdrage(lidgeld) te betalen. Bij niet betaling wordt dat als ontslagnemend ervaren.

       Een lid kan een reductie bekomen bij aanbreng van een nieuw lid/nieuwe leden. Zie document ‘lidgelden’

 1. Ieder lid dient jaarlijks een recent uittreksel uit het strafregister aan te vragen en dit te overhandigen -in originele

       staat doc. 596.1- 5 aan de voorzitter. Leden die een sportlicentie of jachtverlof hebben dienen dat enkel jaarlijks

       over te maken bij het vernieuwen van hun sportlicentie of jachtverlof, aan de bevoegde instantie.

 1. Het gebruik van de schietruimte is toegestaan door de bij de club aangesloten leden.
 2. Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vuurwapens manipuleren in de

       schietruimte:

 1. ***De houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam.
 2. ***De houder van een geldige sportschutters licentie of van een geldige voorlopige sportschutters licentie voor

            zover zijn het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen voorleggen.

 1. ***De houder van een geldig jachtverlof, voor zover hij het registratiebewijs op zijn naam, van het gebruikte

           wapen kan voorleggen.

 1. ***De houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie en van

           de documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen.

 1. ***De houder van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover hij het registratiebewijs op zijn

            naam van het gebruikte wapen kan voorleggen.

 1. ***De houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar voor zover met de wapens

           geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen.

 g ***De houder van het artikel 9 bis, §1, tweede lid van het KB tot uitvoering van de wapenwet bedoelde attest

           uitgereikt door of namens de provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de

           praktische proef.

 1. ***De houders van geldige wapenvergunningen kunnen in de schietruimte vuurwapens ontlenen aan andere

            schutters, voor zover de uitgeleende wapens van hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de

            ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt.

 1. ***De houders van een geldige sportschutters licentie en van een geldige voorlopige sportschutters licentie

           kunnen, met het oog op het beoefenen van het sport schieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan

           andere schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot de wapencategorie waarin de sportschutters

           licentie of de voorlopige sportschutters licentie geldig is.

 1. ***Een willekeurige bezoeker kan éénmalig met 1 of meerdere wapens schieten, dit jaarlijks, onder begeleiding en

           toezicht van een ervaren schutter of verantwoordelijke van de club en mits het invullen van een dagkaart +

          (intern formulier) in 3 exemplaren (één voor de schutter, één voor de club en één dat dient te worden

           opgestuurd naar de Gouverneur). Het versturen -binnen de 7 dagen verzorgt de club. Een bezoekers (schutter

           van andere club) die over de nodige documenten beschikt om de schietsport te beoefenen mag, mits een

           vergoeding van €5 gebruik maken van de accommodatie.

 1. Wapens mogen enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de schietruimte en mits

        toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapens van andere schutters worden gebruikt

       zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Als de uitlener niet aanwezig is zal het wapen niet gebruikt worden!

       De uitlener dient onmiddellijk na het schieten het wapen terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de

       wapens dient steeds door de ontlener te worden vergoed.

 1. Aan de houder van een (voorlopige)-licentie en/of vergunning kan door een bezitter van een wapen zijn wapen

        ter beschikking gesteld worden met eventueel als doel een hanterings- en schietproef voor te bereiden. Er is            

        steeds vereist dat de regelmatige eigenaar aanwezig is tijdens het schieten, hij is in feit de begeleider. Deze

        proeven worden afgenomen door de federatie.

 1. De vereniging stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkende exploitant, ter beschikking

        aan zijn leden de welke deze binnen de geldende normen zullen gebruiken. Bezoekers zijn slechts in de

        schietruimten toegelaten wanneer ze door een lid begeleid worden en zich in het register hebben ingeschreven.

 1. Het is ten strengste verboden de schietruimte te gebruiken buiten de aangegeven openingsuren tenzij met

        schriftelijke toestemming.

 1. De toegang tot de schietruimte is verboden voor ieder die onder invloed (van alcoholische dranken, medicijnen
  of drugs) verkeert.
 2. Tijdens de schietbeurten is het verboden drank (om het even welke) binnen de schietruimte te brengen.
 3. Het is verboden de schietruimte te betreden of te verlaten met geladen wapens.
 4. Het is verboden rond te lopen met niet verpakte wapen(s).
 5. Wapens mogen niet gereinigd worden binnen de clubafdeling.
 6. Tijdens de schietbeurten neemt men de juiste houding aan tegenover de medeschutters.
 7. Het is wenselijk te schieten in de daartoe aangegeven houding. Volledig vrijstaand, ontdaan van elke

        steunmogelijkheid. Een afwijking hierop is occasioneel aanvaardbaar als men het wapen wil afstellen.

 1. Bij eventueel defect aan de installatie zal men onmiddellijk het vuren staken. Het wapen ontladen en

        ontwapenen, het opbergen in wapenkoffer of hoes en de schietruimte verlaten.

 1. Voor alle vragen of problemen over, van, voor de club kan men zich wenden tot de bestuursleden of medewerkers.
 2. De bediening van de hoofdschakelkast in de tussenruimte is enkel toegestaan door bestuursleden en bevoegden

       medewerkers.

 1. Iedere schutter wordt geacht zijn gebruikte kaarten, lege hulzen en andere benodigdheden op te ruimen of te

       deponeren in de daarvoor voorziene recipiënten (lege hulzen in de ton, gebruikte kaarten in de kaartenbak, lege

       munitiedoosjes in de kunststofemmer).

 1. De schutters volgen de eventuele bevelen op gegeven door de verantwoordelijken in rechtstreeks verband met

       de veiligheid.

 1. Gehoorbescherming dient steeds gebruikt te worden door eenieder die de schietruimte betreedt.
  33. Een veiligheidsbril is ten zeerste aangeraden. Bij het niet dragen van een veiligheidsbril kan de club niet
          verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele oogschade.

 

 Artikel 18 Bijzondere maatregelen

 1. In geval van brand dient het brandalarm in werking gesteld te worden, d.m.v. de handmelders. De schiet
  oefeningen worden onmiddellijk gestaakt en de schietruimte ontruimd. De ventilatie valt niet automatisch stil,
  deze is enkel te bedienen door middel van een noodstop in de schietruimte rechts van de toegangsdeur.

     Wapens en munitie worden zo snel mogelijk ingepakt en verwijderd. Het is de taak van

     ieder aanwezig lid het nodige te doen zoals bv. de brandweer te verwittigen. In geval van een schietincident dient

     dit gemeld aan de clubvertegenwoordigers. Het is hun taak om eventueel hulpdiensten in te schakelen. Bij

     bovenstaande gebeurtenissen zal de voorzitter steeds op de hoogte gebracht worden.

 1. Wat onderhoud betreft (met het oog op orde, netheid en milieu) beschikt de club over de nodige middelen
  waaronder PBM’s. Dit materieel dient door de leden gerespecteerd te worden. Het is de taak van de
       verantwoordelijke na de

     schietbeurten alle hulzen en andere resten op te ruimen en in de daartoe voorziene recipiënten te deponeren.

     Het is echter wenselijk dat elke schutter zelf zijn lege hulzen in de ton deponeert en de ledige patroondoosjes in

     de daartoe voorziene vuilbak.

 1. Op regelmatige tijdstippen wordt de volledige kogelopvang, in dit geval 2 zandbedden, voldoende bevochtigd om

     stofvorming tegen te gaan. Op regelmatige basis worden de zandbedden van lood en kogelresten ontdaan, dit in
     het bijzijn van de voorzitter of aangeduid vervangende afgevaardigde met als uiteindelijk doel recyclage van het
     lood.

 1. Een exploitatiedossier waaronder een veiligheidsdossier, ordereglement, werkregister en ledenlijst wordt

     bijgehouden ten kantore. Het veiligheidsdossier voorziet een oplijsting van alle periodieke controles.

 1. Het is verboden te roken in de schietruimte, tussenruimte en kantoor!
 2. Wat betreft het gebruik van vuurwapens in de schietruimte, de manier van gebruik, schiettechnieken en geldende

      beperkingen; zie hoger in dit reglement. Hierbij dient vermeld te worden dat aanmaak van munitie niet van

      toepassing is en bijgevolg ten strengste verboden!

 1. Op hetzelfde tijdstip mogen zich normaal maximaal 12 personen in de schietruimte bevinden. Met name 10

      schutters voor 10 banen (er is slechts 1 schutter per baan toegelaten) en eventueel 2 baancommissarissen. Er

      moet tenminste een 2de persoon aanwezig zijn gedurende de schietoefening. Bij voltalligheid maximaal 2

      bezoekers extra waardoor het absoluut maximaal aanwezigheden op 14 komt.

 1. Bezoekers zijn slechts toegelaten in aanwezigheid van clubverantwoordelijken, zij houden steeds een minimale

     afstand van 2 M t.o.v. schutters. Het totaal aantal aanwezigen mag nooit hoger zijn dan 14. Bij vaststelling inbreuk

     hierop zal er opgetreden worden.

 1. Het opslaan van brandbare of ontplofbare stoffen in de schietruimte is verboden.
 2. Een auditief signaal kan in combinatie met het rode licht geactiveerd worden dit om onmiddellijk de volle

      aandacht te verkrijgen van iedereen tijdens de schietbeurten, bij bv onregelmatigheden via noodstop met
      blauwe drukknop voor reset.

11.Bij het branden van het rood licht en het afgaan van het auditief signaal vallen alle transportbanen stil en
      dienen alle schietactiviteiten te worden stil gelegd. Het rode licht is centraal aan de vuurlijn geplaatst  met
      een grijze bedieningsschakelaar die zich aan de binnenkant v/d toegangsdeur bevindt. Bij het stilleggen van de
      schietactiviteit dient iedere schutter zijn wapen te ontladen en een stap achteruit te zetten. De schietactiviteiten
      mogen pas worden hervat als de baanmeester of verantwoordelijke van dienst zijn toestemming heeft gegeven.
12. Bij het openen van de toegangsdeur van de schietruimte gaat er een auditief signaal af samen met een oranje
      licht, deze kleine lichtbron bevindt zich centraal boven de vuurlijn.

 

**Bij het niet afgaan van een gepercuteerde patroon dient men steeds 30” te wachten vooraleer men de

     veiligheidsprocedure opstart (o.a. ontladen en wapen veiligstellen) en de niet afgeschoten patroon (Ketser) te

     deponeren in het daartoe voorbestemde doosje. Bevindt zich aan toegangsdeur rechts.

 

Artikel 19 Bescherming persoonlijke gegevens (GDPR)

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door Colt 45 vzw, Kapellestraat 5 bus 1 te 9950 Waarschoot (Lievegem), info@colt45.eu. Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om de schietsport op een correcte manier te beoefenen, daarnaast zijn wij als schuttersclub ook gebonden en verplicht om aanwezigheidsregisters en schietbeurten te registreren. Bij het inschrijven als nieuw lid kan men aangeven of men al dan niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing. Voor al aangesloten leden gaan wij er steeds van uit dat dit niet het geval is. Als dit toch wenselijk is kunnen de leden dit schriftelijk of bij mail (aan info@colt45.eu )laten weten via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u terug samen met het huishoudelijk reglement in de kast in de tussenruimte van onze schietruimte.

 

Artikel 20 Videobewaking en beeldmateriaal

 

De schietruimte beschikt over een videobewakingssysteem dat 24/7/7 opneemt en doet ook dienst als inbraakalarm.

Aan iedere ingang van de schietruimte hang een waarschuwing van videobewaking zodat iedereen hiervan op de hoogte is. De videobeelden zijn enkel toegankelijk door de bestuursleden. De opgenomen beelden zullen enkel bekeken worden door de bestuursleden bij ongeval, incident of vermoeden van niet toelaatbare handelingen in de schietruimte. De opgenomen beelden worden een maand bijgehouden en daarna automatisch verwijdert. Kopieën van de beelden zijn niet toegestaan behalve indien nodig voor bevoegde instanties.

 

 

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit intern reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden onmiddellijk in werking.
 3. De schietruimte wordt per kalenderjaar afgehuurd door de KNUROO en CSC Clayshootingclub.

KNUROO huurt de schietstand af elke zaterdag van 09u00 tot 12u00. Er werd overeen gekomen dat zowel de leden van KNUROO als COLT45 mogen schieten op de openingsuren van beide clubs.

CSC Clayshootingclub huurt de schietstand af elke maandag van 18u00 tot 21u00 , op woensdag van 14u00 tot 19u00 en op vrijdag van 19u00 tot 22u00 en is enkel toegankelijk voor hun leden.

Beide schietclubs dienen het intern regelement van Colt45 vzw te eerbiedigen en na te leven tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 29/10/2022

 

 Namens het bestuur van de vereniging.